Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Jednostki dodatkowe » Powiatowy Zespół ds. ...

PZON

Powiatowy zesół wydaje odpowiednio orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
Ponadto Zespół wydaje legitymacje i karty parkingowe


Orzeczenie o niepełnosprawnosci zespół orzekajacy wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia, na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Orzeczenie o niepełnosprawnosci zespół orzekajacy wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na jej wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.

Właściwość miejscowa wydawania orzeczeń:
Podane we wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawność miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej stanowi podstawę do ustalenia właściwości miejscowej powiatowego zespołu danej osoby ze względu na miejsce jej przebywania.
Właściwość miejscową powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (zameldowania na stałe).
Właściwość miejscową powiatowego zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:
1) bezdomnych,
2) przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
3) przebywających w zakładach karnych i poprawczych,
4) przebywających w domaqch pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów pomocy społecznej.

Dokumentacja medyczna:
Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności przez powiatowy zespół orzekający, osoba wnioskująca powinna dołączyć dokumentację medyczną majacą wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności:
1. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
2. załączone do zaświadczenia aktualne badanie diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu.

Termin załatwienia sprawy:
Postępowanie przed zespołem orzekającym o niepełnosprawności jest podporządkowane przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. Kazde orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaliczające osobę do grona niepełnosprawnych stanowi podstawę do korzystania przez nią z określonych ulg i uprawnień. Dopiero od momentu wydania orzeczenia osoba jest niepełnosprawna w sensie prawnym, tj. może realizować swoje uprawnienia. Miesięczny termin rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia zapewnia możliwie szybkie załatwienie sprawy w drodze decyzji - orzeczenia.
Wymienione terminy mają charakter procesowy. Oznacza to, ze ich upływ nie pozbawia powiatowego zespołu zdolności właściwości do orzekania w sprawie. Jeżeli zespół przekroczy termin załatwienia sprawy, orzeczenie jest ważne.

Okres na jaki orzeka się niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności:
Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony (jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia) lub na stałe (jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy).
Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

Skład orzekający:
Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający. Przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza skład orzekajacy, w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Geoportal
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2018 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków